Force Agile

Autamme organisaatioita pysymään kehityksen kärjessä digitalisoituvassa yritysmaailmassa


Tukea ja koulutusta

 

 • Digitalisaatio on suuri muutos, joka koskettaa koko organisaatiota.
 • Autamme yritysten johtoa tekemään laaja-alaisia päätöksiä ja tuemme päättäjiä organisaatiokulttuurin kehittämisessä.
 • Ketterät toiminta- ja johtamiskäytännöt auttavat yrityksiä reagoimaan ja toimimaan kompleksisessa ympäristössä.
 • Tuomme johdon käyttöön parhaat menetelmät ja työkalut.
 • Meillä on käytössämme:
  • alallaan parhaat asiantuntijat
  • partneriemme erinomaiset tuotteet
  • sopimukset parhaiden yritysten kanssa, jotka voivat auttaa teitä saavuttamaan kaipaamanne tavoitteet.
 • Yhdessä partneriemme kanssa pystymme ottamaan haltuun kaikenkokoiset projektit.

Organisaation on oltava ketterä voidakseen kilpailla tuloksellisesti markkinaosuudesta nykyajan muuttuvassa kaupallisessa ympäristössä

Bisnesmaailma muuttuu nopeasti. Brändiuskollisuus ei ole enää nykypäivää, eivätkä asiakassuhteet ole yhtä kestäviä kuin ennen. Se, että asiakkaat ovat tulleet fiksummiksi ja vaativammiksi, vaikuttaa bisnekseen monin tavoin.

Ellei asiakas ole yrityksenne toiminnan keskiössä, ette voi  riittävän ketterästi huomata, mikä on se arvo, jota asiakkaanne etsii. Siinä tilanteessa voitte parhaassa tapauksessa toivoa, että kaikki pysyy ennallaan, eikä markkina asemanne pikku hiljaa ala rapautua. Jos edellä mainittu jollakin lailla koskettaa yritystänne, niin ketterän otteen omaksuminen voi auttaa teitä.

Lean Agile -yritys on menestyvä digiajan yritys

 

Se tuottaa asiakkailleen kilpailukykyisiä tuotteita ja ratkaisuja tehokkaasti ja mahdollisimman lyhyellä aikajänteellä. Se on elinehto nykybisneksessä.

Lean-ajattelun mukaan asiakkaalle pyritään tuottamaan mahdollisimman paljon arvoa pienimmillä kustannuksilla. Tähän päästään minimoimalla resurssit, aika, energia ja työ.

Lean pyrkii:

 • ymmärtämään mitä todella tapahtuu siellä missä arvoa luodaan.
 • parantamaan prosessia, arvovirtaa, jossa tuotteita ja palveluita luodaan ja toimitetaan.
 • kehittämään ja voimaannuttamaan ihmisiä ongelmanratkaisun ja koutsauksen avulla.
 • kehittämään johtajia ja tehokasta johtamisjärjestelmää.

Me Force Agilessa ajattelemme, että kaiken lähtökohta on arvovirran ymmärtäminen, sen tarkka määrittely ja hallinnointi. Arvovirran tunteminen ja sieltä löytyvän hukan poistaminen on tehokkain tapa parantaa yrityksen tulosta. Mielestämme se on myös todellisen ketterän toiminnan ennakkoehto.

Arvovirran tarkka tunteminen on myös edellytys strategian onnistuneelle jalkauttamiselle. Siis sille, että strategia on selvä koko organisaatiolle, ja sen suuntaisesti toimitaan.

Ketterässä toiminnassa bisneksen strategia ja arvovirta suuntautuvat kohti asiakasta, ja sitä tukevat arvovirrat toimivat tietenkin samaan suuntaan. Bisnesketterää toimintaa ei ole se, että jokin tukitoiminto tuottaa ketterästi jotakin, jota asiakas ei koe arvoksi. Esimerkiksi ohjelmistokehitys, josta asiakas ei koe saavansaa mitään lisäarvoa, on bisneksen arvovirran kannalta hukkaa.

 

“Whenever there is a product for a customer, there is a value stream.

The challenge lies in seeing it.

Mike Rother & John Shook, “Learning to see”

Viime kädessä ketterät organisaatiot ovat osoittaneet voivansa tuottaa samanaikaisesti enemmän arvoa asiakkaille ja paremman tuloksen osakkaille

Ketteryys mahdollistaa kyvyn itsensä uudistamiseen, sopeutumiseen, nopeaan muutokseen ja menestymiseen nopeasti muuttuvassa, monitulkintaisessa ja turbulentissa ympäristössä.

Se mahdollistaa myös strategian, rakenteiden, prosessien, ihmisten ja teknologian tarkistamisen nopeasti, sen mukaan, mitä arvon tuottaminen ja sen säilyttäminen edellyttää.

Meneekö yrityksenne ketterästi eteenpäin myös bisneksen näkökulmasta?

 

Kykeneekö yrityksenne vastaamaan markkinoiden muutoksiin?
 • Ovatko kaikki yksiköt täydessä vauhdissa?
 • Toimivatko ne synkronoidusti yhdessä?
 • Tuotammeko arvoa pitkällä tähtäimellä?
 • Keräämmekö tietoa asiakkaidemme tarpeista ja arvioimmeko sitä?
 • Tuotammeko arvoa tärkeimmille asiakkaillemme?
 • Johtavatko lyhyen tähtäimen tuloksemme kohti strategista päämääräämme?
 • Olemmeko kustannustehokkaita siinä mitä teemme?
 • Pystymmekö kehittämään työntekijöitämme niin, että heidän tarpeensa ja bisneksemme vaatimukset kohtaavat?
 • Otetaanko viestimme vastaan - ymmärtääkö jokainen missiomme ja strategiamme?
 • Ovatko avainasemassa olevat johtajamme sitoutuneita, entä muu henkilöstö?
 • Onko jokainen ymmärtänyt roolinsa oikein?

Kuuluuko jokin seuraavista ongelmista organisaationne nykytodellisuuteen?

 • Paikalleen jämähtänyt tai pienenevä liikevaihto, voitto tai markkinaosuus
 • Huono toimituskyky aiheuttaa viiveitä markkinoille pääsyssä
 • Puuttuu kyky vastata muuttuviin arvoihin riittävän nopeasti
 • Matala työntekijätyytyväisyys
 • Bisnes ja tuotanto-organisaatio eivät ole linjassa
 • Asiakastyytyväisyys on matala
 • Tuottavuus on liian matala
 • Tarpeeton hukka nostaa kustannuksia
 • Pitkäjänteisyyden ja sinnikkyyden puute

 

Ketterän toimintatavan omaksuminen auttaa kaikkiin mainittuihin ongelmiin.

"More than 90% of the 10,000 senior executives

surveyed see agility and collaboration as

critical to their firm's success."

Deloitte

Kuinka meistä tuli alamme huippu-osaajia - miten yrityksenne voi hyötyä avustamme

 
 
25 vuotta suuren mittakaavan muutosten johtamista, siitä 12 vuotta ketterien viitekehysten parissa, ovat käytännön kautta kehittäneet mielestämme ainutlaatuisen ja syvän ymmärryksen ketterän muutoksen aihepiiriin.

Ketterät viitekehykset ovat olleet jokapäiväisen toimintamme ydin aluetta. Silti niiden soveltaminen käytäntöön on ollut aina yhtä yksilöllistä kuin kaikki ne organisaatiot, joissa olemme toimineet. Totesimme myös, että yleisesti käytetyt metodologiat ovat puutteellisia, ja vaativat meitä keksimään ratkaisuja ja kypsyttelemään toimintaperiaatteita.

Kokosimme teoreettisen tietämyksemme, kokemuksemme ja innovaatiomme omaksi uudeksi metodologiakseen. Se päivittää aiemmat aikansa eläneet ketteryyden perusperiaatteet. Täysin nykyaikaistettu ketterän toimitusmallin viitekehyksemme tarjoaa hybridisovelluksia, jotka auttavat organisaatioita, kukin omalla tavallaan, menestymään modernissa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Kaiken keskiössä on meidän kaikkien kyltymätön halu tuottaa asiakkaillemme parhaat ratkaisut.

Ratkaisumme takaavat taloudellisesti kannattavan ja tulevaisuudessakin kestävän muutoksen.

Kutsumme tätä nimellä FAST! A Financially Applicable & Sustainable Transformation.

Usein ketteryyden käyttöönotto organisaatiossa ei onnistu tehokkaasti – tiedämme miten muutosprosessi pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä

 

Muutos, joka ei tuota tavoiteltua arvoa, on epäonnistunut muutos. Todennäköisesti on tehty huomattavia panostuksia ketteryyden käyttöönottoon, mutta odotettuja tuloksia ei ilmene. Siihen voi olla useita eri syitä.
1

Ei näkyviä tuloksia bisneksessä; tuottavuus tai liikevaihto eivät kasva, ja jopa pahimmillaan ne vähenevät.

2

Johto epäilee muutoksen onnistumista ja tarpeellisuutta, ja vetää siksi tukeaan siltä. Yhteys katkeaa johdon ja muutoksen väliltä, seurauksena sitoutumisen, tähtäimen ja järjestyksen puute.

3

Bisneksen ja IT:n linjausongelmat. Kumpikin osapuoli kokee tulleensa väärinymmärretyksi ja jääneensä ilman toisen osapuolen tukea.

4

Organisaatio ei edelleenkään vastaa tarpeeksi nopeasti muuttuviin prioriteetteihin, siksi sekä menetetään tilaisuuksia että maksetaan suuri hinta viivästyksistä.

5

Tuotantotehokkuus ei ole parantunut huolimatta siihen sijoitetuista panostuksista.

6

Toimitus on liian hidasta huolimatta siitä, että kaikki resurssit ovat käytössä.

Oikean partnerin valitseminen on avain onnistuneeseen ketterään muutokseen

Autamme organisaatiotanne löytämään ratkaisun, joka sopii juuri teille. Strategiatyöpajamme on ensimmäinen askel aloittaessamme yrityksen kanssa matkaa bisnesketteryyteen. Näin haluamme taata parhaat mahdollisuudet haluttujen päämäärien saavuttamiseksi käyttöönotossa.

Työpajan tuloksista riippuen esittelemme tarvittavan käyttöönotto-roadmappimme. Se sisältää tarvittavat tapaamiset, koulutukset ja työpajat, joiden johdattamana uudet ketterät tavat työskennellä otetaan onnistuneesti käyttöön. Teemme yhdessä tarvittavan työn askel askeleelta, ja siihen meillä on tarjota parhaat mahdolliset työkalut.

Tavoitteenamme on itseoppiva organisaatio, sillä jatkuva parantaminen on ketteryyden ja kestävän bisneksen edellytys.

Leadership, people and technology are the most important value creators any company really has. Our role is to make your leaders great, people strong and technology work, all within a customised delivery platform, and towards a common purpose!”

Knut Aulund

Co-Founder, Group CEO – Force Agile AS

Periaatteemme

Muutos lähtee johtajista

Muutoksen suunnan, motivation ja tuen pitää lähteä johtoportaasta. Mikäli johto ei muutu, ei muutu organisaatiokaan. Aloitamme aina ylhäältä.

Kokeileva toiminta - aina

Se mitä tarjoamme, rakentuu sille, mitä olemme tarjonneet aiemmin asiakkaillemme jokapäiväisessä toiminnassa. Päivitämme jatkuvasti tietämystämme analysoimalla mikä toimii, ja mikä ei toimi enää tänä päivänä. Nämä kokemukset sulautamme toimintamalleihimme. Tuomme asiakkaillemme ajantasaisimman tiedon, minkä myötä heidän mahdollisuutensa menestykseen kasvavat.

Ajankohtaisuus ja oleellisuus

Autamme muutoksessa käyttämällä kokonaisvaltaista yhdistelmää hyväksi havaittuja viitekehyksiä, luotettavaa teknologiaa ja testattuja kykyjen optimointistrategioita. Uskomme, että prosessien, teknologian ja kykyjen tehokas fuusio on onnistuneen organisaatioketteryyden tulevaisuus.

Avoimuuden filosofia

Toimintamme ytimenä on minkä tahansa käytettävissä olevan metodologian tai viitekehyksen räätälöiminen asiakkaan tarpeisiin. Emme koskaan nojaudu vain yhteen viitekehykseen. FAST! on Force Agilen alusta, joka koostuu kaikista niistä viitekehyksistä ja metodo-logioista, joita olemme käyttäneet yli 25 vuoden aikana asiakkai-demme apuna. Siihen sisältyvät Force Agilen suunnittelemat omat ratkaisut, joilla on paikattu puutteellisia vanhanaikaisia ketteriä metodologioita.

Opastaminen omavaraisuuteen

Riippuvuuksien luominen on tuottavuuden vastaista, ja sitä on vältettävä kaikin keinoin. Emme halua kertoa mitä ratkaisuja asiakkaan pitäisi bisneksessään käyttää, tai miten ottaa niitä käyttöön. Sen sijaan opas-tamme heille prosesseja, joiden avulla he itse löytävät ratkaisuja ja ottavat ne käyttöön. Päämäärämme on, että meitä ei enää lopulta tarvita siinä organisaatiossa, jota autamme.

Tiedämme, että…

…tiimimme voima, tahto ja pätevyys ovat avaimet edistykseen.

…työskentely tiiviisti tiiminä johdattaa meidät, jokaisen meistä, kohti sekä henki-lökohtaisia että yrityksen päämääriä.

…asiakaskeskeisyys määrittelee käytäntöm-me ja ohjaa kaikkea mitä teemme, koko ajan.

Uskomme, että…

…sillä mitä voimme yhdessä parannus-työllämme saavuttaa ei ole rajoja.

…kaikista suurin voimavaramme on kykymme mukautua jatkuvasti.

…meidän yhdistetty tietomme, arvostuksemme toisiamme kohtaan ja yhteinen halu jakaa yhdistää meidät niin, että olemme vahvoja ja lyömättömiä.

Me…

…teemme niin kuin puhumme. Me olemme muutos, ja asiakkaillemme tarjoamme vain metodologioita, jotka ovat tuottaneet positiivisia tuloksia ja kokemuksia.

…tähtäämme lisääntyvään kasvuun kohti hyvin määriteltyä ja hyvin kommunikoitua yhteistä päämäärää.

…vaadimme kaiken mittaamista niitä lähtökohtia vasten, joihin osakkaat ovat sitoutuneet projektin alussa.

Asiantuntemuksemme

Force Agile yhdistää korkean luokan tietotaidon johtajuuteen liittyviltä eri alueilta. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus mm. Lean Agile -johtajuudesta, muutosjohtajuudesta, organisaatiokulttuurista ja -psykologiasta, monimutkaisten päätöksentekotilanteiden teorioista, ITIL:stä, SAFe:sta ja ISO standardien ja ketterän toiminnan yhdistämisestä.
Käytännön Lean Agile johtaminen on tuttua niin pohjoismaisista kuin globaaleista yrityksista. Asiantuntijamme ovat olleet pelastamassa epäonnistuneita ketteriä muutosprojekteja, ja tuoneet uutta bisnesketteryyttä ensikertalaisille, sekä opastaneet kaikessa tältä väliltä. Käytännön kokemus on vahvasti läsnä työssämme. Joukkoomme kuuluvat myös kansainvälisesti merkittävä muutosjohtamisen ekspertti ja Viron entinen IT-ministeri, jonka ajatukset ovat ITIL 4:n ja  tulevan ITIL 5:n valmistelutyön taustalla.

Asiantuntijamme nimi on linkki hänen LinkedIn-profiiliinsa.

Haluamme antaa osaamisemme ja intohimomme organisaationne käyttöön, ja auttaa teitä saavuttamaan bisnestavoitteenne nopeammin.

Työkalumme

Meillä on loistavat työkalut ketterän muutoksen hallintaan (Metronome), palvelunhallintaan (TOPdesk), monitorointiin (Monsalta), organisaatio-kulttuurin tutkimukseen (Culture Exploit), digitaaliseen muutokseen (GooDIGITAL) jne.

Yhteistyökumppanimme

Referenssejämme

-   Oppaana ketterään toimintakulttuuriin

Force Agile AS:n palveluita markkinoi Suomessa Sarsa-Yhtymä Oy

Aulis Aarnio

aulis.aarnio@sarsayhtyma.fi

+358 40 078 9823

Kari Aarnio

kari.aarnio@forceagile.com

+358 45 230 1917